Skip to main content

Managing Committee

S. No. Name
1 Sh. S.K. Sachdeva
2 Sh. Sanjay Sachdeva
3 Sh. R.K. Sachdeva
19 Smt. Kiran Gambhir
4 Smt. Vijay Laxmi
5 Sh. Anil Sachdeva
6 Dr. R.C. Chadha
7 Dr. V.K. Ahuja
8 Dr. J.R. Khurana
9 Sh. Chander Shekhar
10 Smt. Sharda Arya
11 Dr. Ravija Prakash
12 Sh. Rajiv Sethi
13 Smt. Amrit Varsha Kaur
14 Smt. Sangeeta Midha
15 HOS, RPVV, Sec-11, Rohini, Delhi
16 HOS, SV, Sec-17, Rohini, Delhi (1413333)
17 HOS, SKV, Prashant Vihar, Rohini, Delhi (1413067)
18 Vice Principal, SV, FU Block  Pitampura, Rohini, Delhi (1413002)